این تیتر مثل ارتباط کنگر به ننه قمر میمونه.

سردار کجا
تاجدار کجا