خدایا من دیگه نمیتونم توی این دنیا بمونم.


یکی از افتضاح ترین طرز معروف شدن.

نه تخصص میخواد نه عقل نه شعور نه هیچ چیز دیگه‌. 

فقط پول بده.