👈وقتی ایستاده آب مینوشید آب به سرعت ازروده پایین میرودوموادمغذی جذب نمیشوند

👈وباعث بروزآرتروز،قولنج،تورم و سوزش معده واختلالات کلیوی میشود