🌐ای سی وی بریچ(ECV breech) 
 
👋فن چرخشاندن بچه در رحم با دست👋

😳آیا میدانید.....
این فن که قابله های سنتی در کشور اجرا می کردند امروزه در غرب و در کلینیک های تخصصی اجرا می شود، ولی در ایران این کار ممنوع می باشد و هیچ پزشک و مامایی نباید چنین کاری را انجام دهد!؟