#عکس_نوشت | رابرت(محمد علی) کارتر #تازه_مسلمان انگلیسی

✅ از روزه گرفتن در ماه رمضان متاثر شدم 
rahyafte.com/19242/