🔸 شیطان شما را بین دوتا خیر، مُخیُر می‌کند. چه‌طور باید بفهمیم کدام را انتخاب کنیم؟
 
🔺1. باید ببینید در کدام‌یک نفستان کم‌تر قلقلکتان می‌دهد. 
🔺2. ببینید در کدام‌یک نور بیشتری وجود دارد.

🔸از خداوند اِستناره (طلب نورکردن) کنید. چشم‌هایتان را ببندید و از خدا بخواهید شما را راهنمایی کند. با وحی و الهام الهی به‌خوبی تشخیص می‌دهید.