هسته اش استخوان را و پوستش پوست را تقویت میکند
کلیه هارا گرم و معده را پاک مى کند

از بواسیر و تسلسل ادرار جلوگیرى کرده و ساق پا را تقویت میکند