💫 امام صادق (ع) می فرمایند:

✍️ سنجد،

🌸 گوشتش گوشت می رویانَد.

🌸 استخوانش، استخوان را رشد می دهد.

🌸 پوستش، پوست را می پرورد.

🌸 کلیه ها را گرم می کند.

🌸 معده را پاک می سازد.

🌸 مایه ایمنی از بواسیر و قطع شدن ادرار است.

🌸 ساق پا را قوی می کند.

🌸 رگ جذام را به کلی قطع می نماید.

📚 منبع: دانشنامه احادیث پزشکی، ج ۲، ص ۴۱۴