این خارجی هام یعنی مثل ما شدن یا دارن از ما میدزدن و به ما میگن برای شما خوب نیست. 

فقط برای خارجی ها خوبه؟

✅مقاله علمی در باب خواص ادرار شتر ، در سایت ((ساینس دایرکت))

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361216000238