❌کم خوابیدن در شب

❌خوابیدن زیاد در روز

❌نوشیدن آب در شب

❌نگاه داشتن ادرار

❌خوردن غذا موقع سیری

❌افراط در مقاربت جنسی

❌حرص و جوش خوردن زیاد

❌خوب نجویدن و عجول بودن در خوردن غذا

❌نابجاخوری و بدخوری و پرخوری

❌ناامیدی و یاس زیاد