🚨 از زیاد حرف زدن برای فرزندتان جداً خودداری کنید.

اگرچه حرف زدن با بچه ها لازم و مفید است اما زیاد حرف زدن تاثیر سازنده ای ندارد.

آنچه را قبلا گفته اید تکرار نکنید!
 چیزی را که فرزندتان خود می داند، به او نگویید. بیشتر مواقع او از اشتباهش آگاه است، پیامد طبیعی رفتار، خود بهترین آموزگار است!

تکرار موجب اختلال در ارتباط سالم، اوقات تلخی، بگو مگو و استیصال می شود!
گاهی هنگام خطای فرزندتان سکوت کنید!

« زیاده گویی » مقدمه نشنیدن است .

#تربیت_فرزند