👆👆👆 قربانیان در اثر بدخطی پزشکان در ایران 45 هزار نفر

فوتی در اثر کرونا در ایران 5 هزار نفر(با کلی راست و دروغ)