💥 خواص گل بنفشه

✍🏽 ابوعلی سینا :

بنفشه و به ویژه مربای بنفشه، با شکر [ ِ طبیعی ]، درمان سرفه گرم است، و سینه را نرم مینماید.

شربت بنفشه، درمان ذات الجنب {  = عفونت یا التهاب پرده جنب ریه } و شُش { = ریه } است و در این زمینه از جُلاب { = گلاب } بهتر است ...

📚 قانون در طب، ترجمه شرفکندی، ص ٨۶