🤮قرص مدفوع برای لاغری وارد ایران شد! 

👌کسانی که طب سنتی اسلامی را قبول نمی کنند، منتظر پیشرفت های بیشتر بشری باشند!

😳حیثیت علم در جهان مدرن به فنا رفته است