ما انقدر نعمت داریم که در چاه نفت رو ببندیم تا ابد بیمه میشیم به شرطی که مسئول دزد نداشته باشیم و ثروتمندان و مافیای اقتصاد و رسانه سوار بر گُرده ی مردم نباشن.