🖤آیا می دانید اولین عامل مرگ و میر ایرانی ها سکته و گرفتگی قلب و عروق است و تعداد عمل قلب باز در ایران به اندازه کشور پر جمعیت چین است؟

💰آیا می دانید تقریبا همه روغن های نباتی صنعتی در ایران تراریخته است؟


🔶صدای مسئولین بهداشت هم در آمد!