🤔 در طب شیمیایی شیاف از چه چیزی ساخته می شود ؟
روغن کاکائو ، روغن های گیاهی ، ژلاتین

👈 آنوقت به پنبه آغشته به روغن بنفشه اشکال می کنند