🔴‏نخستین تصاویر از ماهواره بر قاصد

درج آیه ۱۳ سوره زخرف بر بدنه ماهواره بر قاصد: 

سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَما کنّا لَهُ مُقْرِنِینَ 

منزّه است خدایی که این مرکب را برای ما مسخَّر ساخت، و گرنه ما توان آن را نداشتیم. 

*سلمانه*