🔹 به گفته فرمانده ارتش ، به زودی ژ۳ جای خود را به سلاح ایرانی مصاف خواهد داد.