🎥 شهید هوگو چاوز : قدس ، برای ما مسیحیان واقعی و سرزمین ماست عیسی با مهدی می آید آنگاه صلح همه دنیا را فرا میگیرد مهدی زود بیا