#حدیث_تصویری 
#امام_صادق (ع)

به دوستى آدم افسرده تکیه مکن... در زمانى که کاملاً به او اعتماد دارى، تنهایت مى گذارد و در اوج ارتباطت با او، از تو مى بُرد

📚 تحف العقول، ص۳۱۶