🔹با یورش زنبورها به سرزمین شاد و خندان سرخ پوستان در آمریکای فعلی همه چیز دگرگون شد. براساس سرشماری جمعیت که در سال 1900 میلادی انجام گرفت، از میان 112 میلیون انسان سرخ‌پوست بینوا تنها 250 هزار نفرشان زنده مانده‌اند. در چشمان امپراتور بی‌پروا و درنده‎خو، صحنه‌های 93 جنگ به تمام معنی و فراگیر که انواع سلاح‌های میکروبی در آن به کار رفت تجلی یافته است. در این جنگ‌ ها میلیون‌ها تن از فرزندان چهارصد قوم و خلق سرخ پوست سرزمین‌های ناشناخته آمریکا کشته شدند. به درستی که این بزرگترین و طولانی‌ترین نسل کشی و کشتار جمعی تاریخ است.

#حقیقت_غرب 
#غرب_وحشی