✨✨✨✨✨


⁉️  برای رهایی از دام گفتگوهای درونی منفی تکراری (نشخوار ذهنی) چه می توان کرد؟

1⃣ تکنیک برگردانی مثبت یا انحراف فکر: 
به صورت ارادی به چیزی توجه کنید که مثبت است. بازی های فکری کنید. هر کاری که مستلزم به کارگیری فکر است. تلفن را بردارید و به دوستان زنگ بزنید. خلاصه فقط ذهنتان را با هر چیز کوچکی مشغول کنید. یک عدد پیچیده مثل 958354را درنظربگیرید و هفت تا هفت تا از آن کم کنید. این تکنیک بخاطر اینست که مکانیزم ذهن طوریست که در یک آن نمی تواند به دونقطه توجه کند.

2⃣تکنیک تاخیر فکر: 
برای آمدن فکرهای منفی تکراری به ذهنتان وقت تعیین کنید و وقتی این افکار خواستند به ذهنتان وارد شوند به آنها بگویید که بروند و در فلان ساعت که به آنها اختصاص داده اید بیایند و تدریجا این ساعات را محدودتر کنید. اینطوری حاکم افکار خود شوید.

3⃣تکنیک تدوین فکر: 
قلم و کاغذ بردارید و همگی افکار منفی خود را بنویسید ترجیحا با زبان طنز! نوشتن بار سنگین افکار فکری را سبک کرده و گاه با خواندن نوشته ها ممکن است شما را به خنده یا شگفتی از افکار غیرمنطقی خود وادارد.

4⃣ تکنیک تصور بدترین حالت ممکن و اقدام:
 به جای اینکه مدام در مورد نگرانی های آینده فکر کنید. به بدترین حالت ممکن فکر کنید. زمانی که به بدترین حالت ممکن فکر میکنید، میبینید آنقدرها هم بد نیست و تنها این ذهن شماست که آن را بزرگ کرده است. 

5⃣ تکنیک تعریف ماموریت جدید:
 نشخوار ذهنی، فکر زاید است و فکر زاید زاییده وقت زاید و وقت زاید زاییده بیکاری، با دست زدن به یک فعالیت که شما را در حالت برانگیختگی قرار دهد می توانید از حالت نشخوار ذهنی فاصله بگیرید. به ایده های جدید فکر کنید.