چ مثل💓چادر💓
👇👇👇
#تلنگر_طوری

_بیمارستان از مجروحین پر شده بود…
حال یکی خیلی بد بود…
رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت…
.
_وقتی دکتر مجروح را دید به من گفت بیاورمش اتاق عمل!!!دکتر اشاره کرد #چادرم را در بیاورم تا راحت تر بتوانم مجروح را جابه جا کنم!!
.
_مجروح که چند دقیقه ای بود که به هوش امده بود...
گوشه چادرم را گرفت و بریده بریده و گفت:
من دارم میروم  تا تو چادرت را در نیاوری…
ما برای این چادر میرویم!!
چادرم در مشتش بود که #شهید شد…😔
_از ان زمان به بعد در بدترین و سخت شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم....
💞💞💞
(راویی خانم موسوی یکی از پرستاران #دفاع_مقدس )