📷 این هم در لیست جنایاتشان ثبت کنید که استاد #دانشگاه_شریف را به اتهام دور زدن تحریم دستگیر، دو سال بدون اثبات جرم حبس و نهایتا در نوامبر ۲۰۱۹ تبرئه کردند!
اما دکتر عسگری همچنان علی‌رغم بیماری به حکم پلیس مهاجرت #آمریکا در شرایط غیر بهداشتی زندان لوئیزیانا و خطر #کرونا به سر میبرد.

✍سید محمدامین سپیده‌دم