[ انجیل متی - فصل ۲۴- آیه ۳۰ ] 


‏"و از نشانه های ظهور ‎#پسر_انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال عظیم می آید...

‎#ThePromisedSaviour 
‎#Jesus 🙏💐