🔴 آیه پنجم سوره مائده در بیلبوردهای بهداشتی کشور هلند:
«هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.»

#اسلام_در_غرب