پیشنهاد بی‌شرمانه دکتر فرانسوی برای تست واکسن کرونا💉روی مردم آفریقا