🔷وقتی میزان کشندگی مواد ضدعفونی‌کننده از ویروس کرونا بیشتر می‌شود!