🎥 درمان نسبتا قطعی کرونا با روش‌های طب سنتی در بیمارستان‌های مختلفی که از طب سنتی جهت درمان کرونا استفاده شد. 👈از ۲۰۰ نفر بستری بعلت کرونا ۱۹۰ نفر با مشارکت روش طب سنتی مرخص شدند و ده نفر دیگه هم بلطف خدا بهبود پیدا خواهند کرد.