دعای سیزده

به جای جوجه اگر می خوریم مرغانه
در این هوای دل انگیز، جای عیدانه

خودت ز بخت جوانانمان گره بگشا 
اگرچه سبزه گره میزنند در خانه

✍ زهرا فرقانی

#در_خانه_می_مانیم