با توجه به شعر زیر گزینه مورد نظر را انتخاب کنید 😄👇

1⃣ دوسٺٺ دارم ولے چون با حجابے بیشٺر
2⃣ مثل خورشیدے ولے پشٺ نقابے بیشٺر

3⃣ شال سبز و سرخ حٺے صورٺے بر چهره اٺ
4⃣ خوب مے آید ولے خب رنگ آبے بیشٺر

الف) شاعر استقلالی است
ب) شاعر تنوع طلب است
ج) شاعر باسلیقه است
د) دل شاعر در دست یک چادری گیر کرده است