🌸 نگاه های چشم‌نواز و بوهای خوش گلها و شکوفه‌ها در بهار، موجب #اعتدال_مزاج مغز و قلب می‌شوند و به پیوندگاه‌های نفس با بدن استواری و ثبات می‌بخشند.