هنگامی که دست شهید ما قطع شد؛ یک ماه بعد به اذن خدا دست دادن برای تمام جهانیان ممنوع شد...