‏خودشونم ناامید شدن😄

امید دارن بچه هاشون بتونن...
هرچند بچه هاشونم نمیتونن😉