کلیپی زیبا در مورد توکل بر خالق هستی به زبان انگلیسی