در  قاب رسانه،  سخت بی‌تاب شدند
هی حرف زدند  و  بعد نایاب  شدند!

بحران  که رسید،  برخی  از مسئولان
«گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند»!

خیّام + بوالفضول!
#قمپز 😎