🖋 :بهرام مشیری از محققین مشهور اسلام ستیز، به عنوان یک #آتئیست میگوید: 💢‌ پیامبر اسلام (ص) هوشمندترین رهبری ست که تاکنون تاریخ گزارش کرده و کسی را نداریم که اینقدر بتواند در تاریخ جهان تاثیر گذار باشد