انیمیشن طنز آبالمالو در مورد قرنطینه و رعایت نکردن عده ای از هموطنان